Ly kính tam sinh tam thế

truongngoc67): "Cũng tội Ly Kính... Nhưng... Gồm không giữ... Mất ngoài chơi...