Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Bài 160

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 VBT toán 4 bài 160 : Ôn tập về các phép tính với phân số với lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


bài xích 1

Tính : 

a) (displaystyle 2 over 5 + 1 over 5)

(displaystyle 3 over 5 - 2 over 5)

(displaystyle 3 over 5 - 1 over 5)

(displaystyle 1 over 5 + 2 over 5)

b) (displaystyle 1 over 3 + 5 over 12)

(displaystyle 9 over 12 - 1 over 3)

(displaystyle 9 over 12 - 5 over 12)

(displaystyle 5 over 12 + 1 over 3)

Phương pháp giải:

- hy vọng cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu mã số ta cộng (hoặc trừ) nhị tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 160

- ao ước cộng (hoặc trừ) nhị phân số khác chủng loại số ta quy đồng mẫu mã số nhì phân số rồi cùng (hoặc trừ) hai phân số sẽ quy đồng chủng loại số.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (displaystyle 2 over 5 + 1 over 5 = 3 over 5;)

(displaystyle 3 over 5 - 2 over 5 = 1 over 5;)

(displaystyle 3 over 5 - 1 over 5 = 2 over 5;)

(displaystyle 1 over 5 + 2 over 5 = 3 over 5;)

b) (displaystyle 1 over 3 + 5 over 12 =4 over 12+ 5 over 12 = 9 over 12 = 3 over 4)

(displaystyle 9 over 12 - 1 over 3 = 9 over 12 -4 over 12= 5 over 12)

(displaystyle 9 over 12 - 5 over 12 = 4 over 12 = 1 over 3)

(displaystyle 5 over 12 + 1 over 3 = 5 over 12+4 over 12 = 9 over 12 = 3 over 4)


bài xích 2

Tính : 

a) (displaystyle 2 over 7 + 3 over 8)

(displaystyle 4 over 8 - 2 over 6)

b) (displaystyle 3 over 4 + 1 over 6)

(displaystyle 3 over 4 - 2 over 5)

Phương pháp giải:

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số nhì phân số rồi cùng (hoặc trừ) nhị phân số vẫn quy đồng chủng loại số.

Lời giải chi tiết:

a) (displaystyle 2 over 7 + 3 over 8 = 16 over 56+ 21 over 56 = 37 over 56)

(displaystyle 4 over 8 - 2 over 6 = 1 over 2  - 1 over 3= 3 over 6- 2 over 6 = 1 over 6)

b) (displaystyle 3 over 4 + 1 over 6 = 18 over 24 + 4 over 24 = 22 over 24 = 11 over 12)

(displaystyle 3 over 4 - 2 over 5 = 15 over 20 - 8 over 20= 7 over 20)


bài bác 3

Tìm (displaystyle x) :

a) (displaystyle x+1 over 3 = 4 over 5) b) (displaystyle x-1 over 2=2 over 7) 

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- muốn tìm số hạng không biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- mong tìm số bị trừ ta mang hiệu cùng với số trừ.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (displaystyle x+1 over 3=4 over 5)

(displaystyle x=4 over 5-1 over 3)

(displaystyle x=7 over 15) 

b) (displaystyle x-1 over 2=2 over 7)

(displaystyle x=2 over 7+1 over 2)

(displaystyle x=11 over 14) 


bài bác 4

Diện tích một vườn cửa hoa áp dụng như sau : (displaystyle 3 over 4) diện tích dùng làm trồng hoa ;(displaystyle 1 over 5) diện tích s vườn dùng để làm đường đi.

a) diện tích s phần còn sót lại để xây bể nước bởi bao nhiêu phần diện tích s của sân vườn hoa? 

b) Tính diện tích phần xây dừng bể nước, biết sân vườn hoa là hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là (20m), chiều rộng là (15m.)

*

Phương pháp giải:

 Coi diện tích s vườn hoa là (1) solo vị.

- Số phần diện tích s bể nước so với diện tích vườn hoa ta rước (1) trừ đi toàn bô phần diện tích s để trồng hoa và có tác dụng đường đi.

Xem thêm: Hiệu Ứng Bling Trên Tik Tok

- Tính diện tích s hình chữ nhật ta lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng.

- Tính diện tích để xây bể nước ta lấy diện tích vườn hoa nhân với số phần diện tích s bể nước so với diện tích vườn hoa.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Vườn hoa hình chữ nhật

Chiều dài: trăng tròn m

Chiều rộng: 15 m

Trồng hoa: (displaystyle 3 over 4) diện tích

Đường đi: (displaystyle 1 over 5) diện tích vườn

a) diện tích bể nước: ....diện tích vườn

b) diện tích bể nước: ...?

Bài giải

a) Coi diện tích vườn hoa là (1) đối kháng vị.

Diện tích để trồng hoa với làm lối đi chiếm số phần diện tích s vườn hoa là:

(dfrac34 + dfrac15) = (dfrac1920) (diện tích sân vườn hoa)

Diện tích nhằm xây bể nước chiếm số phần diện tích s vườn hoa là là:

(1 - dfrac1920) = (dfrac120) (diện tích vườn hoa)

b) diện tích vườn hoa là:

(20 imes 15 = 300;(m^2) )

Diện tích nhằm xây bồn tắm là:

( 300 imes dfrac120 = 15 ;(m^2)) 

Đáp số: a) (dfrac120) diện tích vườn hoa;

b) (15m^2).


bài bác 5

Con sên đầu tiên trong (displaystyle 15) phút bò được (displaystyle 2 over 5m). Con sên sản phẩm công nghệ hai trong (displaystyle 1 over 4) giờ trườn được (displaystyle 45cm). Hỏi bé sên nào trườn nhanh hơn và từng nào ? 

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi (1) giờ ( = 60) phút ; (1m = 100cm) để đổi những số đo về cùng một đơn vị đo, tiếp nối tìm quãng con đường mỗi con bò được rồi so sánh tác dụng với nhau.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta bao gồm (dfrac25m = 40cm) 

(dfrac14) giờ (= 15) phút

Trong (15) phút nhỏ sên đầu tiên bò được (40cm).

Trong ( 15) phút nhỏ sên sản phẩm công nghệ hai trườn được (45cm).

Vậy bé sên lắp thêm hai trườn nhanh hơn nhỏ sên trước tiên và nhanh hơn số xăng-ti-mét là :