Từ Vựng Tiếng Anh Về Máy Tính

Công nghệ thông tin ngày một ngày gắn sát với cuộc sống đời thường hiện đại. Con người đang nỗ lực tận dụng mọi kết quả này mà ngành công nghệ thông tin sở hữu lại. Để chuyển công nghẹ sát hơn với cuộc sống thường ngày của bạn, họ hãy cùng xem qua những từ vựng giờ anh nhà đề laptop và technology thông tin nhé!

*

Thuật ngữ giờ anh công ty đề máy vi tính và technology thông tin bắt đầu với A

– Abacus <‘æbəkəs> – Bàn tính.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh về máy tính

– Allocate <‘æləkeit> – Phân phối.

– Analog <‘ænəlɔg> – Tương tự.

– Application <,æpli’kei∫n> – Ứng dụng.

– Accumulator <ə’kju:mjuleitə> : (n) Tổng

– Addition <ə’di∫n> (n) Phép cộng

– Address <ə’dres> (n) Địa chỉ

– Appropriate (a) say mê hợp

– Arithmetic <ə’riθmətik> (n) Số học

– Alternative <ɔ:l’tə:nətiv> – Sự cố thế.

– Apt <æpt> – tất cả khả năng, có khuynh hướng.

Thuật ngữ giờ anh nhà đề máy tính và công nghệ thông tin bắt đầu với C

– Capability <,keipə’biliti> (n) Khả năng

– Command – Ra lệnh, lệnh (trong trang bị tính).

– Circuit <‘sə:kit> (n) Mạch

– Coil <kɔil> – Cuộn.

– Complex <‘kɔmpleks> (a) Phức tạp

– Component (n) Thành phần

– Chain – Chuỗi.

– Clarify  <‘klærifai> – có tác dụng cho trong trắng dễ hiểu.

– Condense  – làm cho đặc lại, làm gọn lại.

– Computerize (v) Tin học tập hóa

– Convert (v) chuyển đổi

– Different <‘difrənt> – khác biệt.

– Digital <‘didʒitl> – Số, ở trong về số.

– Describe – mô tả.

– Dimension – Hướng.

– Drum – Trống.

– Data <‘deitə> (n) Dữ liệu

– Decision (n) Quyết định

– Demagnetize <,di:’mægnitaiz> (v) Khử trường đoản cú hóa

Thuật ngữ cùng tiếng anh nhà đề máy tính và technology thông tin khác

– Electro sensitive – lây lan điện.

– Expose – Phơi bày, phô ra.

– Etch – xung khắc axit.

– Experiment – triển khai thí nghiệm, cuộc thí nghiệm.

– Exponentiation <,ekspənen∫i’ei∫n> (n) Lũy thừa, hàm mũ

– External (a) Ngoài, mặt ngoài

– Generation <,dʒenə’rei∫n> – nỗ lực hệ.

– History <‘histri> – kế hoạch sử.

– Imprint <‘imprint> – In, khắc.

– Integrate <‘intigreit> – Tích hợp.

– Invention – phát minh.

– Layer <‘leiə> – Tầng, lớp.

– Mainframe computer <‘mein,frein kəm’pju:tə> – máy tính lớn.

– Mathematician <,mæθəmə’ti∫n> – nhà toán học.

– Multi-user – Đa tín đồ dùng.

– Operating system – Hệ điều hành.

– Particular – Đặc biệt.

– Similar <‘similə> – tương tự.

Xem thêm: Có Nên Đi Xem Bói Không Bao Giờ Dám Đi Xem Bói, Học Về Nhân

– Predecessor  <‘pri:disesə(r)> – Người, đồ vật tiền nhiệm, tổ tiên.

– Priority – Sự ưu tiên.

– Productivity <,prɔdʌk’tivəti> – Hiệu suất.

– Real-time – thời hạn thực.

– Schedule  <‘∫edju:l; ‘skedʒul> – Lập lịch, kế hoạch biểu.

– Storage <‘stɔ:ridʒ> – lưu trữ.

– công nghệ – Công nghệ.

– Tiny  <‘taini> – nhỏ bé.

– Vacuum tube – bóng chân không.

– Transistor – Bóng bán dẫn.

– Guarantee <,gærən’ti:> – Cam đoan, bảo đảm.

– Hammer  <‘hæmə>– Búa.

– Individual <,indi’vidjuəl> – Cá nhân, cá thể.

– Noticeable <‘noutisəbl> – Dễ thừa nhận thấy.

– Quantity <‘kwɔntəti> – Số lượng.

– Inertia – quán tính.

– Matrix <‘meitriks> – Ma trận.

– Irregularity – Sự bất thường, không theo quy tắc.

– Microfilm <‘maikroufilm> – Vi phim.

– Phenomenon – hiện tượng.

– Position – Vị trí.

– Prediction – Sự tiên đoán, lời tiên đoán.

– chất lượng <‘kwɔliti> – hóa học lượng.

– Ribbon <‘ribən> – Dải băng.

– set – Tập.

– Spin – Quay.

– Strike – nện.

– Superb – tốt vời, xuất sắc.

– Fundamental <,fʌndə’mentl> (a) Cơ bản

– Supervisor <‘su:pəvaizə> – fan giám sát.

– Thermal <‘θə:ml> – Nhiệt.

– đầu vào <‘input> (v,n) Vào, nhập vào

– Feature <‘fi:t∫ə> (n) nằm trong tính

– Function <‘fʌηk∫n> (n) Hàm, chức năng

– Instruction (n) Chỉ dẫn

– Train – Đoàn tàu, dòng, dãy, chuỗi.

Download 3 cuốn sách giờ anh siêng ngành mang lại dân lập trình

Hãy theo dõi nội dung bài viết của cửa hàng chúng tôi để nhận thêm nhiều tin tức về thuật ngữ giờ anh chuyên ngành công nghệ thông tin bạn nhé!