PHÁT VIDEO TRÊN APPLE TV HOẶC TV THÔNG MINH HỖ

Bạn có thể sử dụng hoanghaistore.com TV hoặc TV thông minh được hỗ trợ AirPlay 2 để xem video và xem ảnh được truyền phát từ iPhone.

Bạn đang xem: Phát video trên apple tv hoặc tv thông minh hỗ


Trong khi đang phát video trong ứng dụng hoanghaistore.com TV

*
hoặc một ứng dụng video được hỗ trợ khác trên iPhone của bạn, hãy chạm vào màn hình để hiển thị các điều khiển.

Chạm vào , sau đó chọn hoanghaistore.com TV hoặc TV thông minh được hỗ trợ AirPlay 2 làm đích phát lại.

Nếu mật mã AirPlay xuất hiện trên màn hình TV, hãy nhập mật mã trên iPhone của bạn.

Để thay đổi đích phát lại, hãy chọn một tùy chọn AirPlay khác trên màn hình iPhone của bạn.

*

Trong Ảnh

*
trên iPhone của bạn, hãy chạm vào một ảnh, sau đó chạm vào
*
.

Vuốt lên, chạm vào , sau đó chọn hoanghaistore.com TV hoặc TV thông minh được hỗ trợ AirPlay 2 làm đích phát lại.

Nếu mật mã AirPlay xuất hiện trên màn hình TV, hãy nhập mật mã trên iPhone của bạn.

Để dừng truyền phát ảnh, hãy chạm vào

*
gần đầu màn hình iPhone, sau đó chạm vào Tắt AirPlay.

Xem thêm: Ly Ocean Thái Lan Tại Việt Nam, Đại Lý Thủy Tinh Ocean


Bạn có thể cho phép iPhone phát hiện và tự động kết nối với bất kỳ hoanghaistore.com TV hoặc TV thông minh nào thường sử dụng khi phát nội dung từ các ứng dụng mà bạn sử dụng thường xuyên với AirPlay.

Đi tới Cài đặt

*
 > Cài đặt chung > AirPlay & Handoff, sau đó chọn Tự động, Không hoặc Hỏi.


Trên hoanghaistore.com TV hoặc TV thông minh, bạn có thể trình chiếu bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên iPhone.

Chạm vào

*
, sau đó chọn hoanghaistore.com TV hoặc TV thông minh hỗ trợ AirPlay 2 làm đích phát lại.

Nếu mật mã AirPlay xuất hiện trên màn hình TV, hãy nhập mật mã trên iPhone của bạn.

Để chuyển đổi trở lại iPhone của bạn, hãy mở Trung tâm điều khiển, chạm vào

*
, sau đó chạm vào Dừng phản chiếu.


Ghi chú: Để biết danh sách các TV thông minh hỗ trợ AirPlay 2, hãy xem trang web phụ kiện Nhà.

Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng hoanghaistore.com TV, hãy xem Hướng dẫn sử dụng hoanghaistore.com TV.