Đáp án sử thpt quốc gia 2020

Cùng thời điểm 7g35 sáng sủa 4/9 cùng với môn trang bị lý - bài bác thi Khoa học thoải mái và tự nhiên là môn thi thành phần thứ nhất của bài bác thi kỹ thuật xã hội - môn lịch sử, thời hạn làm bài bác 50 phút với bề ngoài thi trắc nghiệm.


> nhắc nhở đáp án môn Lịch sử - kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 dịp 2

Mã đề:Tuyensinh247.com
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940

THÔNG TIN ĐỀ THI, ĐÁP ÁN ĐỢT 1

> Đề thi môn lịch sử hào hùng - kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt 2020 lần 1

*

*

*

*

Theo: Zingnews.vn


> gợi nhắc đáp án môn Lịch sử - kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2020 lần 1

Mã đề: 301Tuyển sinh 247
1D2C3B4A5C6D7B8B9C10D
11D12B13C14A15D16A17B18B19A20A
21A22D23B24D25B26A27B28A29D30D
31A32A33A34D35B36A37B38D39D40D

Mã đề: 302Tuyển sinh 247
1B2C3B4B5D6B7D8B9C10A
11C12A13B14A15D16A17C18B19C20A
21D22A23A24C25A26B27B28A29A30C
31C32B33B34C35B36B37A38A39C40C

Mã đề: 303Tuyển sinh 247
1A2B3D4A5C6B7D8B9D10C
11D12D13C14C15A16D17B18D19D20D
21B22C23B24B25D26C27C28D29B30D
31B32C33C34B35C36D37B38C39D40B

Mã đề: 304Tuyển sinh 247
1A2B3C4A5B6C7B8C9D10D
11D12B13D14D15A16D17A18B19A20D
21A22A23D24A25A26A27D28B29B30A
31B32A33A34D35D36B37A38D39B40A

Mã đề: 305Tuyển sinh 247
1C2C3D4C5A6A7A8B9B10B
11A12C13A14B15B16C17C18B19D20D
21C22A23D24D25D26C27C28D29D30C
31A32D33A34A35D36C37C38A39C40A

Mã đề: 306
1B2C3A4C5C6C7D8B9D10A
11B12B13A14C15A16D17D18D19C20C
21A22D23C24A25A26C27C28C29A30D
31A32A33D34A35D36D37C38D39A40A

Mã đề: 307Tuyển sinh 247
1C2C3C4B5D6D7A8A9B10C
11B12A13B14C15C16B17A18C19C20C
21B22D23D24C25B26A27C28A29D30A
31D32B33B34B35A36A37B38D39D40D

Mã đề: 308Tuyển sinh 247
1B2D3C4B5C6A7D8D9B10D
11B12D13C14A15A16C17B18C19A20C
21B22B23B24C25A26B27D28C29B30A
31C32C33D34D35D36B37D38A39D40B

Mã đề: 309Tuyển sinh 247
1B2A3C4A5A6B7B8A9D10D
11C12D13D14D15B16B17D18A19D20C
21A22D23A24B25C26B27D28D29C30C
31D32D33B34C35A36D37A38A39C40C

Mã đề: 310Tuyển sinh 247
1A2C3D4D5A6A7C8C9B10D
11C12C13D14C15C16B17B18B19A20B
21D22B23C24B25A26B27B28A29A30B
31A32A33B34C35B36C37B38C39C40A

Mã đề: 311Tuyển sinh 247
1B2C3A4C5D6A7B8D9A10D
11C12B13A14C15D16B17D18B19B20B
21A22D23A24D25B26A27C28C29C30B
31B32A33C34A35B36A37C38C39B40C

Mã đề: 312Tuyển sinh 247
1A2A3C4C5B6C7D8C9A10D
11D12A13B14C15A16C17B18A19B20C
21D22D23B24D25B26A27A28A29B30D
31B32B33D34D35B36B37D38A39A40B

Mã đề: 313Tuyển sinh 247
1D2A3D4C5D6D7C8A9C10D
11C12A13D14B15C16B17A18D19C20C
21B22D23B24D25A26A27B28B29D30A
31B32C33C34A35B36C37A38D39B40A

Mã đề: 314Tuyển sinh 247
1B2A3B4B5A6B7C8C9D10B
11A12C13B14A15D16B17C18C19D20A
21C22D23A24A25A26D27D28C29C30A
31B32D33B34B35D36C37A38D39A40D

Mã đề: 315Tuyển sinh 247
1B2D3D4D5B6C7D8B9A10D
11D12D13C14A15C16A17B18B19D20C
21C22B23D24C25B26A27D28B29C30A
31D32C33A34B35C36B37C38B39C40C

Mã đề: 316Tuyển sinh 247
1B2C3B4C5B6A7A8A9A10A
11C12B13A14C15D16C17A18A19A20C
21D22D23A24B25D26A27D28D29C30D
31D32C33B34B35D36C37C38B39C40D

Mã đề: 317Tuyển sinh 247
1B2A3D4A5A6D7A8C9D10C
11C12D13A14A15B16B17D18D19B20B
21C22D23C24C25B26C27B28C29A30A
31D32C33C34D35A36B37A38C39C40D

Mã đề: 318Tuyển sinh 247
1D2C3D4D5A6A7A8C9A10D
11B12B13B14C15B16C17D18B19D20D
21D22A23A24D25C26A27B28A29D30C
31B32C33B34B35B36A37C38A39B40C

Mã đề: 319Tuyển sinh 247
1C2C3B4C5A6D7A8B9D10D
11D12C13D14A15A16B17A18B19A20A
21D22B23A24C25C26C27D28B29A30C
31B32A33A34C35B36B37C38C39B40C

Mã đề: 320Tuyển sinh 247
1C2C3B4D5A6A7D8C9C10A
11B12A13C14C15A16C17C18D19C20D
21B22D23C24B25C26D27B28B29D30A
31A32D33A34B35D36B37B38A39B40D

Mã đề: 321Theo tuyển chọn sinh 247
1B2A3A4D5D6C7B8B9B10C
11A12C13C14C15A16C17C18A19D20A
21B22B23D24D25B26C27D28A29D30D
31A32A33B34D35B36B37D38A39A40D

Mã đề: 322Tuyển sinh 247
1D2A3C4D5C6A7A8C9B10B
11D12C13D14A15B16B17B18D19D20D
21A22B23C24C25A26A27D28D29C30B
31A32C33D34D35C36B37A38A39D40D

Mã đề: 323Tuyển sinh 247
1A2D3B4D5A6C7D8D9C10B
11C12C13D14A15D16A17C18B19B20D
21C22D23C24B25D26D27A28A29B30D
31A32B33C34B35C36A37C38A39B40C

Mã đề: 324Tuyển sinh 247
1A2D3A4C5C6A7A8C9D10C
11C12D13B14A15B16A17B18B19B20D
21A22C23D24D25C26D27B28B29D30C
31A32D33C34B35B36A37D38A39C40C


> nhấn F5 để cập nhật thông tin