BÀI TẬP ĐỒ THỊ HÓA HỌC

Câu 1.

Bạn đang xem: Bài tập đồ thị hóa học

Sục lỏng lẻo khí CO2 cho dư vào dung dịch đựng Ba(OH)2 và NaAlO2. Cân nặng kết tủa chiếm được sau phản bội ứng được màn biểu diễn trên vật dụng thị sau:

*

Giá trị của m là:

A. 47,86 B. 57,71 C. 49,05 D. 35,30

⇒ xem giải

Câu 2. Cho từ từ mang lại dư hỗn hợp HCl vào 100 ml dung dịch tất cả NaAlO2 aM với NaOH bM. Đồ thị màn biểu diễn mối liên hệ giữa số mol Al(OH)3 tạo thành và số mol HCl được miêu tả như hình vẽ sau:

*

Tỉ lệ a : b sớm nhất với số như thế nào sau đây?

A. 1,48 B. 1,32 C. 0,64 D. 1,75

⇒ xem giải

Câu 3. Khi nhúng thanh Mg có cân nặng m gam vào dung dịch tất cả hổn hợp X chứa a mol Cu(NO3)2 và b mol HCl ta gồm đồ thị màn trình diễn sự phụ thuộc của cân nặng Mg vào thời gian phản ứng được màn biểu diễn như hình vẽ dưới đây:

*

Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn rút thanh Mg ra, nhận được NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Tỉ lệ a : b là:

 A. 1 : 10. B. 1 : 12. C. 1 : 8. D. 1 : 6.

⇒ coi giải


Câu 4. Cho m gam lếu láo hợp có Na2O cùng Al2O3 vào 400 ml hỗn hợp H2SO4 0,3M với HCl 0,9M. Sau khi dứt phản ứng, thu được dung dịch X. đến dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, bội nghịch ứng được màn biểu diễn theo đồ dùng thị sau:

*

Giá trị của m là?

A. 16,04 gam B. 17,2 gam C. 11,08 gam D. 9,84 gam

⇒ xem giải

Câu 5. Nhỏ vô cùng từ từ hỗn hợp Ba(OH)2 0,5M vào dung dịch X cất đồng thời Al2(SO4)3 cùng K2SO4, lắc gần như để những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đồ thị màn biểu diễn sự dựa vào của tổng cân nặng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,5M như sau:

*

Giá trị của x là:

A. 900 B. 600 C. 800 D. 400

⇒ coi giải

Câu 6. Cho thanh nhàn dung dịch NaOH 0,5M vào 100 ml dung dịch FeCl3 aM và AlCl3 bM, thấy lộ diện kết tủa, khi kết tủa cực to thì tiếp nối kết tủa bị hòa hợp một phần. Đồ thị biểu diễn quan hệ giữa số mol kết tủa với số mol NaOH cho vào như hình vẽ:

*

Giá trị của a và b theo lần lượt là

A. 0,10 với 0,05. B. 0,10 với 0,30. C. 0,20 cùng 0,02. D. 0,30 và 0,10.

⇒ xem giải

Câu 7. Hòa tan trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X có Ba, BaO, Al cùng Al2O3 vào nước dư, thu được hỗn hợp Y cùng 5,6 lít H2 (đktc). Nhỏ từ từ mang đến dư hỗn hợp HCl 1M vào hỗn hợp Y. Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc cân nặng kết tủa Al(OH)3 theo thể tích hỗn hợp HCl 1M như sau:


*

Giá trị của m làA. 47,15. B. 56,75. C. 99,00. D. 49,55.

⇒ xem giải

Câu 8. Nhỏ thong dong dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào ống nghiệm đựng dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc trọng lượng kết tủa theo thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 như sau:


Bạn đã xem chưa: bài tập este tổng hòa hợp (Phần 13)

*

Giá trị của V sát nhất với mức giá trị nào sau đây?

A. 1,7. B. 2,1. C. 2,4. D. 2,5. 3

⇒ xem giải

Câu 9. Sục rảnh khí CO2 cho dư vào dung dịch bao gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2. Sự phụ thuộc của số mol kết tủa CaCO3 vào số mol CO2 được trình diễn theo đồ dùng thị sau:

*

Tỉ lệ a : b tương xứng là

A. 4 : 5. B. 2 : 3. C. 5 : 4. D. 4 : 3.

⇒ coi giải

Câu 10. Hòa tan 10,92 gam tất cả hổn hợp X chứa Al, Al2O3 cùng Al(NO3)3 vào dung dịch cất NaHSO4 và 0,09 mol HNO3, khuấy đều cho những phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y chứa những chất tung có trọng lượng 127,88 gam và 0,08 mol các thành phần hỗn hợp khí Z gồm 3 khí ko màu, không hóa nâu bên cạnh không khí. Tỉ khối tương đối của Z so với He bởi 5. đến từ từ đến dư hỗn hợp NaOH vào dung dịch Y, bội phản ứng được màn biểu diễn theo trang bị thị sau:

*

Phần trăm trọng lượng của khí có cân nặng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp Z là


A. 41,25%. B. 68,75%. C. 55,00%. D. 82,50%.

⇒ xem giải

Câu 11. cho m gam Al chức năng với oxi sau 1 thời hạn thu được m + 2,88 gam tất cả hổn hợp X. Cho tất cả hổn hợp X tác dụng với hỗn hợp HCl dư chiếm được a mol H2 và dung dịch Y. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Y ta tất cả đồ thị sau

*
Cho các thành phần hỗn hợp X tác dung với hỗn hợp HNO3 dư thu được V lít tất cả hổn hợp khí NO và N2O (đktc) bao gồm tỉ khối so với hiđro là 16,75 với dung dịch Z. Cô cạn hỗn hợp Z thu được m + 249a gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của V g
n nht với?A. 2,0 B. 1,8 C. 1,9 D. 1,7

⇒ coi giải

Câu 12. Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào 1 lit dung dịch hỗn hợp đựng a mol HCl cùng b mol H2SO4 loãng, sau phản bội ứng thu được dung dịch X cùng V lít khí H2 ở đk tiêu chuẩn. Thêm rảnh rỗi tới dư dung dịch Ba(OH)2 1M vào hỗn hợp X đến tời khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Hiệu quả thí nghiệm được màn trình diễn trên trang bị thị

*

Giá trị của m, a, b là?

⇒ coi giải

Câu 13. Cho x gam Al tan trọn vẹn vào dung dịch cất y mol HCl thu được dung dịch Z đựng 2 hóa học tan bao gồm cùng nồng độ mol. Thêm nhàn rỗi dung dịch NaOH vào dung dịch Z thì vật dụng thị trình diễn lượng kết tủa phụ thuộc vào vào lượng OH– như sau:


Giá trị của x là:

A. 27,0. B. 26,1. C. 32,4. D. 20,25.


Để trung hoa dung dịch X đề nghị dùng V ml dung dịch NaOH 0,5M. Quý hiếm của V là bao nhiêu?

⇒ coi giải

Câu 15. Nhỏ rảnh V lít dung dịch cất Ba(OH)2 0,5M vào dung dịch đựng x mol NaHCO3 với y mol BaCl2. Đồ thị dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc vào giữa lượng kết tủa với thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 như sau:


Giá trị của x với y tương xứng là:

A. 0,1 và 0,05 B. 0,2 cùng 0,05 C. 0,4 với 0,05 D. 0,2 cùng 0,10

⇒ xem giải

Câu 16. Cho khoan thai dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào 500 ml dung dịch AlCl3 với Al2(SO4)3 thì khối lượng kết tủa thu được phụ thuộc vào thể tích dung dịch Ba(OH)2 theo trang bị thị sau:

Tính độ đậm đặc mol/l của những muối AlCl3 với Al2(SO4)3.

⇒ xem giải

 Câu 17. Hòa tan hết 9,0 gam hỗn hợp X bao gồm Al, Al2O3 và Al(NO3)3 trong hỗn hợp NaHSO4, chấm dứt phản ứng thu được dung dịch Y gồm hai muối với 1,792 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Z tất cả NO, N2O, H2. Tỉ khối khá của Z đối với He bởi 4,875. Mang lại từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch X, phản bội ứng được biểu diễn bằng đồ dùng thị sau:

Phần trăm cân nặng của Al2O3 trong tất cả hổn hợp là?

⇒ xem giải

Câu 18. Hòa tan hết 12,06 gam hỗn hợp tất cả Mg cùng Al2O3 vào dung dịch đựng HCl 0,5M với H2SO4 0,1M. Sau khi dứt phản ứng thu được hỗn hợp X. đến từ từ hỗn hợp NaOH 1M vào hỗn hợp X, phản nghịch ứng trình diễn theo thứ thị sau:

Nếu cho từ tự V ml dung dịch NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,1M vào dung dịch X, chiếm được lượng kết tủa to nhất, rước kết tủa nung ngoài không khí đến cân nặng không thay đổi thu được m gam rắn khan. Quý giá m là

A. 37,860 B. 41,940 C. 48,152 D. 53,124

⇒ xem giải

Câu 19. Hòa tan không còn hỗn hợp tất cả Fe3O4 và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) trong dung dịch cất x mol HCl loãng, thu được hỗn hợp X. Mang lại dung dịch NaOH dư vào X, phản nghịch ứng được màn biểu diễn theo thiết bị thị sau:

Giá trị của x là

A. 1,12. B. 1,24. C. 1,20. D. 1,18.

⇒ Xem giải

Câu 20. Cho đàng hoàng dung dịch Ba(OH)2 mang đến dư vào dung dịch đựng AlCl3 x (mol/l) cùng Al2(SO4)3 y (mol/l). Phản bội ứng được biểu diễn theo đồ gia dụng thị sau:

Tỉ lệ x : y là.

Xem thêm: Hạt Giống Hoa Đậu Biếc Đơn Và Kép, Hoa Đậu Biếc Có Mấy Loại

A. 2 : 3 B. 2 : 1 C. 1 : 2 D. 3 : 2

⇒ Xem giải

Câu 21. Cho m gam láo lếu hợp bao gồm Na, Na2O, Ba, BaO vào lượng nước dư, thu được hỗn hợp X và a mol khí H2. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, bội nghịch ứng được màn trình diễn theo đồ gia dụng thị sau:

Giá trị m là.

A. 21,4 gam B. 22,4 gam C. 24,2 gam D. 24,1 gam

⇒ Xem giải

Câu 22. Cho nhàn hạ dung dịch Ba(OH)2 1M mang lại dư vào 200 ml dung dịch cất H2SO4 với Al2(SO4)3 xM. Phản bội ứng được màn trình diễn theo vật dụng thị sau:

Biết V2/V1 = 1,2. Giá trị của x là.

A. 0,30M B. 0,12M C. 0,06 M D. 0,15M

⇒ Xem giải

Câu 23. Cho nhàn hạ dung dịch HCl 1M vào 200 ml dung dịch X chứa Na2CO3 và NaHCO3. Bội phản ứng được màn biểu diễn theo trang bị thị sau:

Nếu cho từ tự 200 ml hỗn hợp HCl 0,8M cùng H2SO4 aM vào 200 ml dung dịch X, thu được hỗn hợp Y và 1,792 lít khí CO2 (đktc). Mang đến dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm m là.


Bạn đã xem chưa: bài tập về phản bội ứng nhiệt nhôm (Phần 1)

A. 44,06 gam. B. 39,40 gam. C. 48,72 gam. D. 41,73 gam.

⇒ Xem giải

Câu 24. Cho 27,6 gam lếu hợp gồm Na, Na2O, tía và BaO vào số lượng nước dư, thu được a mol khí H2 cùng dung dịch X. Sục khí CO2 đến dư vào X, phản nghịch ứng được màn biểu diễn theo đồ vật thị sau.

Giá trị của a là.

A. 0,16 B. 0,10 C. 0,08 D. 0,12

⇒ Xem giải

Câu 25. Cho từ bỏ từ đến dư hỗn hợp Ba(OH)2 vào hỗn hợp X chứa H+, Cr3+, Cl- cùng SO42-. Làm phản ứng được biểu diễn theo thứ thị sau:

Nếu nhúng thanh Zn vào hỗn hợp X trên, xong xuôi phản ứng mang thanh Zn ra, vệ sinh khô cân nặng lại thấy trọng lượng giảm m gam so với ban đầu. Quý giá m là.

A. 9,75 gam. B. 11,7 gam. C. 3,90 gam. D. 5,85 gam.

⇒ Xem giải

Câu 26. Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, cha và BaO vào nước dư chiếm được a mol khí H2 cùng dung dịch X. Sục khí CO2 cho dư vào dung dịch X, phản ứng được màn trình diễn theo đồ thị sau:

Giá trị của m là.

A. 22,98 gam. B. 21,06 gam. C. 23,94 gam. D. 28,56 gam.

⇒ Xem giải

Câu 27. Hòa tan không còn m gam lếu láo hợp bao gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 trong nước dư, thu được a mol khí H2 và dung dịch X. đến dung dịch H2SO4 mang lại dư vào X, bội nghịch ứng được trình diễn theo đồ vật thị sau:

Giá trị của m là.

A. 26,52 gam. B. 25,56 gam. C. 23,64 gam. D. 25,08 gam.

⇒ Xem giải

Câu 28. Hòa tan hết hỗn hợp tất cả Cu cùng Fe3O4 vào dung dịch cất 0,6 mol HCl, thu được dung dịch X. Thực hiện điện phân dung dịch X bằng điện rất trơ cùng với cường độ dòng điện ko đổi. Quá trình điện phân được màn biểu diễn theo trang bị thị sau:

Nếu cho dung dịch AgNO3 mang đến dư vào X, ngừng phản ứng thấy khí NO bay ra (sản phẩm khử duy nhất của N+5); đồng thời thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là.

A. 90,42 gam. B. 89,34 gam. C. 91,50 gam. D. 92,58 gam.

⇒ Xem giải

Câu 29. Hòa tan hết m gam láo lếu hợp gồm Ba, BaO, Al với Al2O3 nội địa dư, thu được a mol H2 và dung dịch X. Mang lại từ từ dung dịch H2SO4 1M vào dung dịch X, bội nghịch ứng được màn trình diễn theo đồ gia dụng thị sau:

Giá trị của m là.

A. 31,36 gam. B. 32,64 gam. C. 40,80 gam. D. 39,52 gam.

⇒ Xem giải

Câu 30. Cho 0,15 mol các thành phần hỗn hợp X tất cả Al, Al2O3 cùng Al(OH)3 vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư, thu được hỗn hợp Y. đến dung dịch NaOH 1M vào hỗn hợp Y, làm phản ứng được màn biểu diễn theo sơ đồsau: