Bài Tập Điền Từ Tiếng Anh Lớp 6

Bài tập phân chia động từ giờ đồng hồ Anh lớp 6

Chia động từ là một kiến thức đặc biệt quan trọng trong giờ đồng hồ Anh, phân tách động từ không nên sẽ khiến cho cả câu bị sai, vị vậy, sát bên việc học lý thuyết, những em rất cần được thực hành các bài tập phân chia động từ giờ Anh lớp 6 nhiều để chũm chắc kỹ năng và kiến thức ngữ pháp môn giờ đồng hồ Anh.

Biết biện pháp chia cồn từ trong tiếng Anh tốt để giúp đỡ các em tất cả được gốc rễ để học xuất sắc phần ngữ pháp phức tạp về sau, bởi vậy, bài tập phân tách động từ tiếng Anh lớp 6 sẽ là một trong nội dung ôn tập quan trọng dành cho các em.

Bạn đang xem: Bài tập điền từ tiếng anh lớp 6


Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 6

Tổng hợp những bài thi IOE lớp 6

Tổng vừa lòng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 (cả năm)


I/ Thêm am, is, hoặc are vào rất nhiều câu sau đây:

1. Hello, I _________ Mai.


2. _________ you a student?

3. This _________ my mother.

4. It _________ a book.

5. That _________ an eraser.

6. How old _________ you?

7. They _________ rulers.

8. What _________ your name?

9. Her name _________ Nga.

10. These books _________ red.

11. How _________ Lan?

12. She _________ a nurse.

13. Ba _________ an engineer.

14. Nam and Bao _________ students.

15. We _________ doctors.

16. My father _________ a teacher.

17. My mother _________ a nurse.

18. _________ your father a doctor?

19. _________ they your pens?

20. _________ it her desk?

21. This _________ Thu. She _________ a student.

22. We _________ in the yard.

23. Who _________ they?

24. What _________ those?

25. My father and I _________ teachers.

26. I _________ Lan. I _________ a student. My brother & sister _________ teachers. My brother _________ twenty-four years old. My sister _________ twenty-one. There _________ four people in my family.


II/ Thêm am not, aren’t, isn’t vào các câu sau:

1.This _________ my pen.

2. Those _________ clocks.

3. They _________ windows.

4. It _________ a pencil.

5. My father _________ a doctor. He is a teacher.

Xem thêm: Bão Số 6 Năm 2021: Tin Bão Số 6 Mới Nhất, Tin Bão Số 6 Mới Nhất

6. This ruler _________ long. It is short.

7. Those schools _________ big. They are small.

8. I _________ a nurse.

9. You _________ engineers.

10. Ba & Bao _________ here.

III/ phân chia động từ lớn BE sao cho phù hợp với nhà từ:

1. What (be) _________ your name?

2. My name (be) _________ Nhi.

3. This (be) _________ a board.

4. I (be) _________ eleven.

5. _________ Lan (be) twelve?

6. His pens (be) _________ there

7. _________ you and Nam (be) students?

8. _________ this (be) your ruler?

9. That (be not) _________ a desk. That (be) _________ a table.

10. Thu & Lan (be) _________ good girls.

11. I (be) _________ fine, thanks.

12. These _________ erasers.

13. There _________ a table.

14. What _________ it?

15. _________ Mr phái nam (be) a teacher?

16. This (be) _________ my mother. She (be) _________ a nurse.

17. There (be) _________ five people in my family.

18. Her name (be) _________ Linh.

19. It (be) _________ a door.

20. They (be) _________ doctors.

21. Which grade _________ you (be) in?


22. Which class _________ he (be) in?

23. Phong’s school (be) _________ small.

24. Thu’s school (be) _________ big.

25. My school (be) _________ big, too.

IV/ chia động từ bỏ THƯỜNG sao cho phù hợp với các chủ từ:

I (listen) _________ to lớn music every night.They (go) _________ to school every day.We (get) _________ up at 5 every morning.You (live) _________ in a big city.Nga & Lan (brush) _________ their teeth.Nam & Ba (wash) _________ their face.I (have) ________ breakfast every morning.Na (have) ________ breakfast at 6 o’clock.Every morning, ba (get) _________ up.He (brush) _________ his teeth.Then he (wash) _________ his face.Next he (have) _________ breakfast.Finally, he (go) _________ to lớn school.Nga (do) _________ homework every day.Linh (watch) ________ television at night.She often (miss) _________ her parents.He always (study) _________ English.Loan (have) _________ dinner at 7pm.I (have) _________ dinner at 6 pm.They (do) _________ homework at 2 pm.You (watch) _________ movies at 8.30.We (study) ________ English on Mondays.Hoa (have) _________ English on Tuesday.Lan (open) _________ the door.Hoa (close) _________ the window.The teacher (come) _________ inThe students (stand) _________ up.They (sit) _________ down.My father (live) _________ in a big city.Your friend (go) _________ home at 4 pm.Nam’s father (get) _______ up at 4 o’clock.Hoa (go) _________ to school by bus.This (be) _________ Mai. She (be) _________ twelve years old. She (be) _________ a student. She (live) _________ in a big city. She (be) _________ in grade 6. She (get) _________ up at 6 o’clock every morning. She (wash) _________ her face at 6.10. She (have) _________ breakfast at 6.15. She (go) _________ to school at 6.30.

V/ Answer the questions:

How old is Mai?

…………………………………………………

What does she do?

…………………………………………………

Where does she live?

…………………………………………………

Is it a small đô thị or a big city?

…………………………………………………

Which grade is she in?

…………………………………………………

What time does she wash her face?

…………………………………………………

What time does she have breakfast?

…………………………………………………

What time does she go lớn school?

…………………………………………………

VI/ từng câu bao gồm một lỗi hãy tìm và sữa lỗi đông đảo câu sau:

I live on a big city. ……………..I goes lớn bed at ten pm. ……………..Lan have breakfast at home. ……………What does you do? ……………………..What time do she get up? ……………..When vì you has dinner? ……………..How many floor does your school have? ……………..This is Nga school. ……………..
Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
tải về