Bài Giảng Phản Ứng Oxi Hóa Khử Lớp 10

Bạn đã xem tư liệu "Bài giảng hóa học lớp 10 - bài bác 17: bội nghịch ứng lão hóa khử", để cài tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên

Tài liệu đính thêm kèm:

*
bai_giang_hoa_hoc_lop_10_bai_17_phan_ung_oxi_hoa_khu.ppt

Nội dung text: bài xích giảng hóa học lớp 10 - bài bác 17: làm phản ứng thoái hóa khử

PHẢN ỨNG OXI HểA KHỬPhản ứng oxi hoỏ - khử xảy ra khi đốt chỏy nhiờn liệu, tạo năng lượng đẩy con tàu bay vào ngoài hành tinh .Một giếng dầu đang chỏy tạo thành ngọn lửa vĩ đại .

Bạn đang xem: Bài giảng phản ứng oxi hóa khử lớp 10

Phản nghịch ứng oxi hoỏ - khử này toả ra một lượng nhiệt cực đại .GIÁO ÁN GIẢNG DẠY: GIÁO VIấN: PHẠM PHƯỚC LINH Bài17: PHẢN ỨNG OXI HOÁ- KHỬ I. ĐỊNH NGHĨA: Tỡm gọi cỏc ngoài niệm: chất oxi húa ,chất khử , sự oxi hoỏ, sự khử, bội nghịch ứng oxi hoỏ- khử. II. LẬP PHƯƠNG TRèNH CỦA PHẢN ỨNG OXI HOÁ- KHỬ: • Cỏc cách lập phản nghịch ứng oxi hoỏ- khử. • Cõn bởi phản ứng oxi hoỏ khử theo phương phỏp thăng bởi electron. III. í NGHĨA CỦA PHẢN ỨNG OXI HOÁ- KHỬ:I. ĐỊNH NGHĨA: Thớ dụ 1: phản bội ứng của Mg với Oxi: 2+ 2- 12+ 8+ Mg O Phương trỡnh làm phản ứng: 2 x 2e o o +2 -2 e 2Mg + O2 → 2MgO 2Mg + O2 → 2MgO (1) hóa học khửChất oxh Cỏc quỏ trỡnh xảy ra: o +2 Mg → Mg +2e Quỏ trỡnhsố oxi oxi hoỏ hoỏ Mg ( sự tăng oxi hoỏ) o -2 O +2e → O Quỏ trỡnhsố oxi khử hoỏ ( sựO sút khử)I. ĐỊNH NGHĨA: Thớ dụ 2: Sự khử CuO bằng H2 +2 o khổng lồ o +1 CuO + H2 → Cu + H2O (2) chất oxh chất khử Cỏc quỏ trỡnh xảy ra: +2 o Cu +2e → Cu Quỏ trỡnh khửgiảm ( sốsự oxi khử) hoỏ của Cu o +1 H → H +1e QuỏQuỏ trỡnhtrỡnh oxităng hoỏ số ( oxi sự hoỏoxi hoỏ)của H 2x1e e lớn CuO + H2 → Cu + H2OI. ĐỊNH NGHĨA: tự thớ dụ 1 với thớ dụ 2 rỳt ra cỏc khỏi niệm: * chất khử : ( hóa học bị oxi hoỏ) là hóa học nhường ( cho) electron . * hóa học oxi hoỏ : ( hóa học bị khử) là hóa học thu ( nhận) electron . * Quỏ trỡnh oxi hoỏ :( sự oxi hoỏ) là quỏ trỡnh nhường electron. * Quỏ trỡnh khử : ( sự khử) là quỏ trỡnh thu electron . “ hóa học khử cho , hóa học oxi hoỏ nhận, bị gỡ sự nấy” So sỏnh cùng với cỏc ngoài niệm hóa học khử, chất oxi hoỏ , sự khử , sự oxi hoỏ đó học ngơi nghỉ lớp 8 .I. ĐỊNH NGHĨA: Thớ dụ 3: na chỏy vào khớ Clo tạo ra NaCl: - + 11+ 17+ mãng cầu Phương trỡnh làm phản ứng: 0 0 +1 -1 Cl 2Na + Cl2 → 2NaCl (3) chất khử hóa học oxh Cỏc quỏ trỡnh xảy ra: 0 +1 na → na +1e Quỏ trỡnh oxi hoỏ ( sự oxi hoỏ) o -1 Quỏ trỡnh khử ( sự khử) Cl +1e → ClI. ĐỊNH NGHĨA: Thớ dụ 4: Khớ H2 chỏy vào khớ Clo tạo nên HCl: H Cl Phương trỡnh bội nghịch ứng: 0 0 +1 -1 H2 + Cl2 → 2HCl (4) hóa học khử hóa học oxh Số oxi hoỏ của H tăng tự 0 lờn +1 Quỏ trỡnh oxi hoỏ ( sự oxi hoỏ) Số oxi hoỏ của Cl sút từ 0 xuống -1 Quỏ trỡnh khử ( sự khử)I. ĐỊNH NGHĨA: Thớ dụ 5: lúc đun núng NH4NO3 phõn huỷ theo bội nghịch ứng : -3 +5 to +1 NH4NO3 → N2O + 2H2O (5) chất oxi hoỏ, hóa học khử -3 +1 N → N +4e Quỏ trỡnh oxi hoỏ ( sự oxi hoỏ) +5 +1 N +4e → N Quỏ trỡnh khử ( sự khử) Chỉ cú sự đổi khác số oxi hoỏ của một nguyờn tố N. NH4NO3 vừa là hóa học oxi hoỏ , vừa là hóa học khử .I. ĐỊNH NGHĨA: Cỏc khỏi niệm : •Chất khử ( hóa học bị oxi hoỏ) là chất nhường ( cho) electron hay là chất cú số oxi hoỏ tăng sau làm phản ứng. •Chất oxi hoỏ ( chất bị khử) là chất thu ( nhận) electron xuất xắc là chất cú số oxi hoỏ bớt sau làm phản ứng . •Quỏ trỡnh oxi hoỏ ( sự oxi hoỏ) là quỏ trỡnh dường electron hay quỏ trỡnh có tác dụng tăng số oxi hoỏ của một chất . •Quỏ trỡnh khử ( sự khử) là quỏ trỡnh thu electron tốt quỏ trỡnh làm bớt số oxi hoỏ của một hóa học . Cỏc phản nghịch ứng (1), (2), (3), (4), (5) mọi là phản nghịch ứng oxi hoỏ - khử. Vậy cụ nào là bội nghịch ứng oxi hoỏ - khử?I. ĐỊNH NGHĨA: bội phản ứng oxi hoỏ - khử : phản ứng oxi hoỏ - khử là phản ứng hoỏ học, vào đú cú sự chuyển electron thân cỏc chất hay phản ứng oxi hoỏ- khử là phản ứng hoỏ học trong đú cú sự biến hóa số oxi hoỏ của một số nguyờn tố. Nhấn xột: Trong làm phản ứng oxi hoỏ - khử lúc nào cũng cú chất oxi hoỏ và chất khử. Phản nghịch ứng oxi hoỏ - khử khi nào cũng xóy ra đồng thời sự oxi hoỏ với sự khử.BÀI TẬP CỦNG CỐ : bài xích 1: Một nguyờn tử lưu giữ huỳnh đưa thành ion sunfua ( S2-) bằng cỏch: A. Nhấn thờm một electron B.

Xem thêm: 50 Bài Thơ Tán Gái Hay Ngắn Đặc Sắc Nhất Tháng 10 2021, Những Bài Thơ Tán Gái Hay, Lãng Mạn, Hài Hước

Nhịn nhường đi một electron C. Dấn thờm hai electron D. Nhịn nhường đi hai electron 151011121314123456789 HEÁT GIễỉ THễỉI GIANBÀI TẬP CỦNG CỐ : o to lớn -1 +5 bài 2: Trong bội phản ứng: 3Cl2 + 6KOH → 5KCl +KClO3 + 3H2O Nguyờn tố clo: A. Bị oxi hoỏ B. Bị khử C. Khụng bị oxi hoỏ, cũng khụng bị khử D. Vừa bị oxi hoỏ, vừa bị khử 151011121314123456789 HEÁT GIễỉ THễỉI GIANBÀI TẬP CỦNG CỐ: bài 3: mang đến cỏc bội nghịch ứng sau: +2 lớn o o 1011121314123456789 HEÁT GIễỉ A. 2HgO → 2Hg + O2 15 o +4-2 +2 +4 -2 t +2 -2 B. CaCO3 → CaO + CO2 THễỉI GIAN +3 -2 +1 to lớn +3 -2 +1 -2 C. 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O +1 +1+4-2 to +1 +4 -2 +4 -2 +1 -2 D. 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O làm phản ứng làm sao là làm phản ứng oxi hoỏ - khử?BÀI TẬP CỦNG CỐ: bài bác 4: cho cỏc phản nghịch ứng sau: -3 lớn +2 151011121314123456789 HEÁT GIễỉ A. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O 0 -3 THễỉI GIAN B. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl 0 -3 to C. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + N2 + 3H2O -3 -3 D. 2NH3 + H2O2 + MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4 làm phản ứng nào NH3 khụng đúng vai trũ chất khử?BÀI TẬP CỦNG CỐ: bài 5: Trong bội phản ứng sau: +4 +5 +2 3NO + H O → 2HNO +NO 2 2 3 151011121314123456789 HEÁT GIễỉ NO2 đúng vai trũ: THễỉI GIAN A. Là chất oxi hoỏ B. Là hóa học khử C. Là hóa học oxi hoỏ, tuy nhiên cũng mặt khác là hóa học khử D. Khụng là chất oxi hoỏ và cũng khụng là hóa học khửTROỉ CHễI O CHệế TG 11. Trong bội phản ứng chỏyC của H than: Ấ T C +K O 2H→ ỬCO2 7 22. TờnCacbonE của L loạiEđúng Chạt vai cấuT trũ Rtạo gỡ? Onờn N vỏ nguyờn tử ? 8 33. Hóa học khớ cầnO mang lại X sự I chỏy và sự hú hấp ? 3 4.4 Tờn nguyờn tố cú tớnhF oxi L hoỏ O mạnh nhất ? 3 55. Thực chất chungC H của U làm phản Y ứng Ể oxhN - khử là việc electron6 66. GiữaPhản cỏc ứng chất oxh tham- khử gia Ntrong phản H cỏc Iứng. Cồn ấ Ncơ đốtL Itrong Ệ là U phản 9 o +2 77. ứngQuỏ giữatrỡnh oxitừ Znvà →SZn +2eỰ Ogọi làX gỡ? I H ể A 8 8.8 TờnP của H một loạiN Hphản U ứng Ỷ mà xuất phát điểm từ một chất thâm nhập tạo7 ra những chất ? ễ chữ mặt hàng dọc: Tờn của một axit SUNFURICDẶN Dề : * chuẩn bị nội dung : Lập phương trỡnh làm phản ứng oxi hoỏ - khử. í nghĩa của phản bội ứng oxi hoỏ - khử. * xem lại qui tắc xỏc định số oxi hoỏ. * BT 3, 5, 6 trang 83 SGK